Fastighetsvärdering

En fastighetsvärdering syftar till att bedöma marknadsvärdet vid en given tidpunkt - värdetidpunkten. En fastighetsvärdering syftar till att mäta värdet på fastigheter. Skillnaden mot en fastighetsmäklare som oftast sätter ett pris, är att en fastighetsvärderare ska oberoende och utan egna partsintressen bedöma värdet på fastigheten. 

Varför värderas fastigheter?

Fastigheter värderas oftast inför belåning hos bank/kreditinstitutet, omläggning av lån, ny-/ombyggnationer, bodelning (äktenskap/dödsbo), före/efter skada, inför försäljning/köp, del i större affärer/generationsskiften, likvidering av företag, tvister, exploatering, expropriation m.m.

Hur går en värdering till?

Det beror naturligtvis på vilken typ av fastighet det gäller. Rent generellt ingår dock att vi besöker fastigheten och mäter upp olika areor, inspekterar samtliga byggnader, ser över ytskikt, inredning, planlösning, ev hyres-/arrendeavtal, tomtmark m.m. Vi inspekterar tak och eventuella skorstenar samt tar översiktsbilder över fastighetens läge med drönare. Vi åker i omgivningen för att se och bedöma fastighetens mikroläge och dess för- och nackdelar med ev. utsikt, väg, skolor, affärer, allmänna kommunikationer m.m. Utöver själva inspektionen så undersöker vi ev. detaljplan, bygglov, servitut, bedömer eventuella hyresnivåer och drift-/underhållskostnader (kommersiella fastigheter) samt gör en eller flera ortsprisanalyser samt kassaflödesanalyser (kommersiella fastigheter). Utifrån detta bedömer vi därefter fastighetens värde i en rapport som lämnas både i PDF och i tryckt form.

Vilka fastigheter värderar ni och var?

Vi värderar alla typer av fastigheter i hela Jämtlands län samt i angränsande län och kommuner.

Vad betyder det att ni är oberoende?

Vi har inte och får inte ta på oss mäklaruppdrag och eget köp-/sälj av fastigheter. Vi tar inte på oss uppdrag där det finns risk att vi inte kan vara helt opartiska och göra en oberoende värdering enligt God Värderarsed samt de krav som Samhällsbyggarna, Svenska Handelskammare och Svenska Bankföreningen ställer på fastighetsvärderingar.

Har ni sekretess?

Absolut. Vi avslöjar aldrig vilka objekt vi värderar och resultat av olika värderingar. Endast beställaren av värderingen kan få ut rapporten och data från den. Vi har omärkta företagsbilar och är mycket vana att värdera fastigheter under sträng sekretess och/eller i känsliga lägen eller tvister.

Vilka kunder har ni?

Bland våra kunder finns företag, myndigheter (te.x. Kronofogden), privatpersoner, banker, försäkringsbolag, bostadsföreningar, advokatfirmor, stiftelser och mäklare (företags- och fastighetsmäklare).

Är ni auktoriserade och/eller förordnande fastighetsvärderare?

Ja, vi har personal som är både av Samhällsbyggarna auktoriserade fastighetsvärderare och av Svenska Handelskammaren förordnande oberoende fastighetsvärderare.

Varför ska ni anlita en auktoriserad fastighetsvärderare?

Värdering av fastigheter görs vid en mängd olika tillfällen, exempelvis inför köp och försäljning, vid inlösen samt för bokslutstransaktioner – t.ex. värderar fastighetsägande bolag som omfattas av IFRS sitt innehav varje kvartal. En auktoriserad värderare har lång erfarenhet, aktuell marknadskännedom och god kunskap om transaktionsmarknaden och förhållandena på transaktions- och fastighetsmarknaderna. En auktoriserad värderare är uppdaterad kring det senaste inom för området relevanta lagar och regler och har kompetens att tolka detaljplaner, hyresavtal och underhållsbehov. Anlitar man en auktoriserad värderare får man en värdering med kvalité.

Allmänna villkor för värdeutlåtande

Våra allmänna villkor för värdeutlåtande hittar ni här 

© Copyright Värderingsinstitutet